Tietosuoja Asikkalan seurakunnassa


Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ovat jo vuosia käsitelleet ihmisten henkilötietoja. Tietosuoja-asioissa vastuullisuus ja luottamuksellisuus ovat meille tärkeä asia, jolla sitoudumme suojaamaan ihmisten yksityisyyttä. Julkisoikeudellisena toimijana kaiken toiminnan on oltava arvojemme mukaista.

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Seurakuntien toiminta ja jäsenyys edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Yksilöiviä henkilötietoja ovat mm. nimi ja henkilötunnus sekä yhteystiedot.

Keräämme henkilötietoja jäsenrekisterin lisäksi erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä sekä asiakaspalvelutilanteissa. Tietoja saamme yleensä henkilöltä itseltään tai tämän valtuuttamana toisen kautta. Tämän lisäksi saamme jäsentietojärjestelmän päivittämiseen tietoja väestötietojärjestelmästä.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Kerättyjä henkilötietoja käytetään Asikkalan seurakunnan toiminnassa sekä jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamisessa. Lisäksi käytämme henkilötietoja palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä.

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiin ja rekisterinpitäjän oikeutettuun etuuteen. Oikeusperusteena on usein seurakunnan jäsenyys, palvelussuhde, sopimus tai muu merkityksellinen asiakassuhde. Lisäksi voimme käsitellä tietoja henkilön suostumuksella.

Tietojen säilytys ja suojaus

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä hyvää hallintotapaa ja tietosuojakäytäntöä. Olemme arvioineet mahdolliset riskit ja tehneet tarvittavia toimenpiteitä riskien hallitsemiseksi. Pääsy tietoihin on vain niillä työntekijöille, jotka tarvitsevat sitä työtehtävissään. Henkilötiedot on suojattu asiattomilta.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietoja tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tietosuojaselosteiden esittämät käyttötarkoitukset. Joidenkin tietojen säilyttäminen on määritelty lainsäädännössä (esim. kirkkolaki, väestötietolaki ja kirjanpitolaki) rekisterinpitäjälle asetettujen velvollisuuksien ja vastuiden toteuttamiseksi.

Rekisteröidyn oikeus:

Pyytää rekisterinpitäjältä

  • pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin
  • oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
  • pyytää itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • henkilötietojen käsittelyn perustuessa suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Miten voin käyttää oikeuksiani?

Oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön voi tehdä asioimalla Asikkalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa. Asiointi on tehtävä henkilökohtaisesti ja henkilöllisyys on pystyttävä todistamaan. Asiaa käsitellään aina kirjallisesti

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Asikkalan seurakunnan tietosuojavastaava

Sirpa Salokannel, Lahden seurakuntayhtymä, PL 84, Kirkkokatu 5, 15111 Lahti, lahti.tietosuoja(at)evl.fi, 044 719 1329.

Kansallinen valvontaviranomainen

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 566 6700, tietosuoja(at)om.fi

www.tietosuoja.fi